دانلود كتاب جراحی دهان و فک و صورت کودکان نوشته دكتر هوشنگ فرشيد

jereni

New member
به همان اندازه که دانش پزشکی ‌و حراحی عمومی جدید پیشرفت نموده و همچنین با کسب تجربیات کلینیکی عصر ما روش تشخیص و معالجه بیماری دهان و فک در کودکان هم نیز پیشرفت‌های شایانی نموده است.
اصول جراحی دهان و فک در اطفال با اصول جراحی عمومی اطفال تطبیق می کند البته با درنظر گرفتن شرایط مشخصه و اختصاصی این قسمت از اورگانیسم که خود نقش موثری را ایفا می کند.
دانلود
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- صفحه عنوان
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- فهرست
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- مقدمه
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- فصل 1
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- فصل 2
جراحی دهان و فک و صورت کودکان-فصل 3
جراحی دهان و فک و صورت کودکان-فصل 4
جراحی دهان و فک و صورت کودکان-فصل 5
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- فصل 6
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- فصل 7
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- فصل 8
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- فصل 9
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- غلط نامه
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- منابع و ماخذ
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- صفحه پایانی
جراحی دهان و فک و صورت کودکان- کل کتاب
 
بالا