داروهای همودینامیک

sepid71

New member
شرح خلاصه ای است از هشت ماده دارویی که برای حمایت از گردش خون ، بصورت انفوزیون مداوم وریدی مصرف می شوند . در زیر ، داروها به ترتیب

1- آمرینون

2- دوبوتامین

3- دوپامین

4- اپی نفرین

5- لابتالول

6- نیتروگلیسرین

7- نیتروپروساید

8- نوراپی نفرین
 

sepid71

New member
سرعت انفوزیون

چون این داروهای بصورت انفوزیون مداوم مصرف می شوند ، دوز انها بصورت سرعت دوز بیان می شود ، چه بر حسب میکروگرم در دقیقه (µg/min) و چچه بر حسب میکروگرم بر کیلوگرم در دقیقه (µg/kg/min) . برای برقرار کردن سرعت دوز پیشنهاد شده ، باید غلظت دارو را در مایع انفوزیون دانست . آنوقت سرعت انفوزیون ( یعنی سرعتی که مایع انفوزیون منتقل می گردد ) بصورت نسبت سرعت دوز به غلظت دارو در مایع انفوزیون تعیین می گردد . این موضوع در جدول 1/18 نشان داده شده است . در این مورد ، سرعت دوز مورد نظر µg/min R ، و غلظت دارو در مایع انفوزیون C µg/mL است و بنابراین نسبت R/C عبارت است سرعت انفوزیون بر حسب mL/min . می توان با ضرب کردن mL/min در 60 ، سرعت انفوزیون را تبدیل به microdrops/minuteکرد (چون 1mL=60 microdrop) .

هنگامی که نیاز به انفوزیون حجم اندکی می باشد ، تبدیل به microdrop موجب تسهیل کنترل سرعت انفوزیون می شود . بنابراین در جدول های دوزاژ داروهای ذکر شده در این فصل ، تمام سرعت دوزها بر حسب microdrops/minuteبیان شده است . معادل حجمی mL/hr , microdrop/minuteاست ( یعنی microdrop/minute ×60/60=mL/hr)
 
بالا