حیوان آزاری و افزایش ارتکاب به خشونت و سایر رفتارهای ضداجتماعی

مجید دیجی

مدیر بخش
بر اساس نتایج تحقیقاتی که اخیرا منتشر شده است ، حیوان آزاری ( Animal Abuse ) سبب افزایش ارتکاب به خشونت و سایر رفتارهای ضداجتماعی میگردد .

به گزارش خبرنامه بین المللی دامپزشکان ایران زمین ( ایران تکست بوک ) ، بر اساس نتایج مطالعاتی که توسط محجوب آقامحمدی و علی نصیریان در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران منتشر گردیده است ، شواهد علمی فراوانی تایید کننده رابطه بین بدرفتاری با حیوانات و خشونت علیه انسان هاست .

حیوان آزاری یک معضل اجتماعی مهم است که نه تنها حیوانات بلکه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. حیوان آزاری به صورت وارد آوردن تعمدی آسیب به حیوانات تعریف می شود و شامل انواع مختلف از جمله آزار فیزیکی، آزار جنسی، آزار روانی ، بی توجهی و عدم رسیدگی و وادار کردن حیوانات به جنگ و نزاع با یکدیگراست.

آزار فیزیکی، وارد کردن ضربه و درد به حیوان به صورت عمدي است. آزار جنسی، برقرارکردن هرگونه رابطه جنسی با حیوان است حتی اگر این رابطه منجر به وارد آمدن صدمه فیزیکی به حیوان نشود. آزار روانی، برخورد خشن به صورت مکرر و مداوم و محروم کردن حیوان از برقراری روابط اجتماعی است.

بی توجهی و عدم رسیدگی، تامین نکردن غذا، آب، سرپناه و خدمات دامپزشکی برای حیوان است تا حدی که سلامت حیوان را به خطر اندازد.

در مطالعات جرم شناسی بسیاری نشان داده شده در افرادی که سابقه بدرفتاری با حیوان دارند نه تنها میزان ارتکاب به خشونت نسبت به افراد دیگر بلکه میزان سایر رفتارهای ضد اجتماعی بیشتر است. اعمال خشونت علیه موجودات ضعیف ترمانند حیوانات در دوران کودکی می تواند به پذیرش خشونت علیه اعضای ضعیف تر خانواده و جامعه مانند زنان و کودکان منجر شود .

خشونت در جامعه همه ما را تحت تاثیر قرار میدهد چه به صورت مستقیم به عنوان خود قربانی یا نزدیکان قربانی چه به صورت غیر مستقیم به عنوان شهروندانی که هزینه برخورد با تشکیل شبکه در هم پیچیده قربانیان خشونت و اعمال کنندگان خشونت را متحمل می شوند همین امر ضرورت شناخت و کنترل حیوان آزاری را آشکار می سازد و از آنجا که دامپزشکان به طور معمول با مواردی از حیوان آزاری برخورد می کنند و به عبارتی خط مقدم برخورد با حیوان آزاری هستند. آشنا شدن صاحبان این حرفه با این معضل اجتماعی ضروری است.

نتایج این مطالعه در کتاب شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران منتشر شده است .
 
بالا