جایگاه رشته آموزش بهداشت

//amani//

New member
:(50):در هر شهرستان در سطح مرکز بهداشت چند پست خالی برای ارشد آموزش بهداشت وجود دارد.آیا کسی که رشته اش کاردان بهداشت عمومی می باشد می تواند پس از دریافت مدرک ارشد آموزش بهداشت یک ضرب پست خود را تبدیل کند.
 
بالا