تو کجایی سهراب ؟ !

jo-boy

New member
تو کجایی سهراب ؟ ! ... تو کجایی سهراب ؟ آب را گل کردند.....چشم ها را بستند و چه با دل کردند......وای

سهراب کجایی آخر ؟!! ....زخمها بر دلِ عاشق کردند.....خون به چشمِ شقایق کردند...«» تو کجایی سهراب ؟ ...که

همین نزدیکی عشق را دار زدند «» همه جا سایهٔ دیوار زدند «» ای سهراب کجایی که ببینی...حالِ دلِ خوش

...مثقالی است.......دلِ خوش سیری چند ؟ .......صبرکن سهراب ...! ....قایقت جا دارد ...!...
 
بالا