تعداد شرکت کنندگان اصفهان

SBASHZAR03

New member
اصفهان هم 5 نفر بودن که یکنفر غیبت بود و یک نفر وسط جلسه پاشد و رفت و تنها 3 نفر موندن تا پایان جلسه.
 
بالا