اين تغييرات ژنتيك در جيرجيرك ها با هدف بقاء ايجاد شده است

مجید دیجی

مدیر بخش
ساكت شدن جيرجيرك ها از ترس جان
اين تغييرات ژنتيك در جيرجيرك ها با هدف بقاء ايجاد شده است

براي بسياري از ما جيرجيرک ها با صداي جيرجير ممتدي که توسط بال هايشان و به منظور اغوا کردن جنس مخالف از خود درمي آورند، قابل شناسايي هستند، اما برخي از جيرجيرک هايي که در جزاير هاوايي زندگي مي کنند به طور موثري اين ابزار توليد صداي خود را از دست داده اند و اين موسيقي مخصوص را ديگر هيچ گاه توليد نمي کنند. جيرجيرک هايي که در جزاير مختلف هاوايي زندگي مي کنند بال هاي خود را به روش هاي متفاوت ساکت کرده و اين تغيير تقريبا همان زمان در همه اين گونه ها بوقوع مي پيوندد.
ناتان بيلي از متخصصان زيست شناسي دانشگاه کلرادو مي گويد: بيش از يک راه براي ساکت کردن جير جيرک ها وجود دارد. تکامل اين جيرجيرک ها به واسطه انتخاب طبيعي باعث ايجاد سازگاري مشابه در آنها از نقاط مختلف شروع ژنتيکي شده است. اين نوع تکامل متفاوت از يکديگر در کسري از ثانيه ايجاد مي شود.
سکوت به وجود آمده در جيرجيرک هاي نر هاوايي به عنوان راهي براي مخفي شدن از مگس زنبور است که با شنيدن صداي جيرجيرک نر موفق به کشف محل اختفا و در نهايت حمله به آنها مي شود. لارو مگس زنبور به بدن جيرجيرک نر منتقل شده و در مدت يک هفته او را از پاي درمي آورد. سکوت جيرجيرک نر او را از شر اين پشه هاي مرگبار در امان نگه مي دارد، اما او هنوز هم موفق به مديريت جفت ماده و کشاندن او به محل ملاقات مي شود.
ابتدا بيلي و همکارانش فکر مي کردند که جيرجيرک هاي ساکت يکباره در چنين مکاني متولد شده و سپس از جزيره اي به جزيره ديگر مهاجرت کرده اند. با اين حال زماني که آنها از نزديک بال جيرجيرک هاي ساکن جزاير کائوايي و اواهو را بررسي کردند، متوجه تفاوت آشکار بين اين دو گونه شدند.
مطالعات بيشتر آزمايشگاهي نشان داد تفاوت بال هاي ساکت در هر دو جمعيت جيرجيرک ها را مي توان به تک ژن هاي جنسي مرتبط دانست. اسکن گسترده ژن هاي جيرجيرک نشان مي داد ژن هايي مسئول اين تفاوت در نشانگرهاي ژنتيکي نهفته هستند. شايان ذکر است چنين صفتي تقريبا در يک زمان در جيرجيرک هاي ساکن دو جزيره بروز کرده، اما روش نمايان شده اين صفت به طور مستقل و اساسا به روش هاي متفاوتي بوده است. اين موضوع باعث شده جيرجيرک مصداق بارزي از يک تکامل همگرا بوده و محققان معتقدند از اين موضوع درس هاي بسيار بيشتري بايد بياموزند. بيلي و همکارانش اکنون به دنبال ژن ها و گذرگاه هاي توسعه يافته درگير در اين موضوع و همچنين تعامل آنها با بقيه ژنوم هاي جيرجيرک هستند. اين يک فرصت هيجان انگيز براي تشخيص تکامل ژنوم به صورت بلادرنگ در حيات وحش است.
 

alireza-ja

New member
آقا مجید خدا قوت.

مطالبت خیلی خوبن فقط کاش منبعش رو هم زیرش بزنید.
 
بالا