ايران درعلم ميکروبيولوژي درمنطقه رتبه دوم را دارد

missMahsima

New member
مصطفي قانعي روز چهارشنبه در چهاردهمين کنگره بين المللي ميکروب شناسي ايران اظهار داشت: در دهه گذشته شاهد پيشرفت قابل توجه اي علم پزشکي در کشور بوده ايم. ايران در يک دهه گذشته از رتبه ۵۱ در علم پزشکي به رتبه ۱۸ ارتقا يافته است.اگر روند رشد علم ميکروب شناسي را در يک نگاه کلي بررسي کنيم مي توان گفت اين علم از پيشرفت بسيار خوبي برخوردار شده است.
وي خاطرنشان کرد: از تمام توليدات علمي کشور ۱۴.۲ درصد به علم پزشکي در گرايش ميکروبيولوژي اختصاص دارد. بيشترين توليدات علمي در اين زمينه توسط دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه شيراز انجام شده است .
معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اکنون ۲۰۰۰ نشريه علمي در کشور وجود دارد که از اين تعداد بيش از ۲۵۰ نشريه سهم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي است .
قانعي اظهار داشت: وضعيت ايران در رشته هاي مرتبط با ميکروبيولوژي نسبت به استاندارد جهاني مطلوب است ولي بايد به دنبال فناوري هاي جديد باشيم.اميدوارم مقالات ارايه شده در اين کنگره موجب رشد علم ميکروبيولوژي شود .
وي بر اهميت واکسن در پيشگيري از بيماري ها تاکيد کرد و گفت: توليد تمام واکسن ها در شوراي علوم ،تحقيقات و فناوري ( عتف ) مصوب شده است و براي اين کار حدود ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و قرار است با يک برنامه ريزي منسجم تمام واکسن هاي مورد نياز در داخل کشور توليد شود.
چهاردهمين کنگره بين المللي ميکروب شناسي ايران تا هشتم شهريورماه در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ادامه دارد.


لینک خبر
ايران درعلم ميکروبيولوژي درمنطقه رتبه دوم را دارد ( قلم چی )
 
بالا