احادیث ائمه

mehran35

New member
احادیثی از حضرت فاطمه(س)

ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻋﺒﺎدت ھﺎی ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺪ، ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ، ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ او را ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺶ ﻓﺮو ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 70، ص 249
ﭘﺎداش ﺧﻮش روﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﮭﺸﺖ اﺳﺖ، و ﺧﻮش روﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮ، اﻧﺴﺎن را از ﻋﺬاب آﺗﺶ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد.
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 75، ص 401
ﻣﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا، وﺳﯿﻠﮫ ارﺗﺒﺎط ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪاﯾﯿﻢ، ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎک ﺧﺪا و دﻟﯿﻞ ھﺎی روﺷﻦ او و وارﺛﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﮭﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﺮح ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ، اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ، ج 16، ص 211
ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ (ع) را دوﺳﺖ ﺑﺪارد.
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻋﻼﻣﮫ ھﯿﺜﻤﯽ، ج 9، ص 132
ﺣﻀﺮت ﻓﺎطﻤﮫ زھﺮا (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) ﻓﺮﻣﻮد: وﻗﺘﯽ آﯾﮫ 63ﺳﻮره ﻧﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﮫ: "ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، رﺳﻮل ﺧﺪا را آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﯿﺪ، ﺻﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ." ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﮫ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻟﻔﻆ "ای ﭘﺪر" ﺑﺨﻮاﻧﻢ، ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﭘﺪر را ﺑﺎ ﻧﺎم "ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ" ﺻﺪا زدم. دو ﺳﮫ ﺑﺎر
ﮐﮫ ﭘﺪر را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪم، رو ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: ای ﻓﺎطﻤﮫ! اﯾﻦ آﯾﮫ درﺑﺎره ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮ و ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻓﺎطﻤﮫ ﺟﺎن، ﺗﻮ
از ﻣﻨﯽ و ﻣﻦ از ﺗﻮ، ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ آﯾﮫ ﺑﺮای ادب ﮐﺮدن آدم ھﺎی ﺧﺸﻦ و درﺷﺖ ﺧﻮھﺎی ﻗﺮﯾﺶ، اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺧﻮدﺧﻮاه و ﻣﺘﮑﺒﺮ، ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮم ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﮫ "ﭘﺪر ﺟﺎن" ﺧﻄﺎب ﮐﻦ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮫ ﺣﯿﺎت ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 43، ص 33
ﻣﺮدی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ از ﺣﻀﺮت ﻓﺎطﻤﮫ (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) اذن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻮد. ﻓﺎطﻤﮫ (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) ﺧﻮد را از او ﻣﺴﺘﻮر ﮐﺮد. ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا
(ص) ﺑﮫ ﻓﺎطﻤﮫ ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﮫ ﭼﮫ ﺳﺒﺐ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻮر ﮐﺮدی و ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ. ﺣﻀﺮت زھﺮا (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) ﭘﺎﺳﺦ
داد، "اﮔﺮ او ﻣﺮا ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ، ﻣﻦ او را ﻣﯽ ﻧﮕﺮم، و اﮔﺮ ﭼﮫ او ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻮی زن را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ". رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن
دﺧﺘﺮش ﻓﺮﻣﻮد: "ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ ﭘﺎره ﺗﻦ ﻣﻨﯽ".
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 43، ص 91
- ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﻤﺎن را ﺑﺮای ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ از ﺷﺮک ﻗﺮار داد، و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای دوری از ﺗﮑﺒﺮ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ.
- ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ زﮐﺎت را ﻣﺎﯾﮫ ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺎن و ﻓﺰوﻧﯽ روزی، و روزه را ﺑﺮای ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ اﺧﻼص ﻗﺮار داد.
- ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣﺞ را ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم دﯾﺎﻧﺖ، و ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺎﯾﮫ وﺣﺪت و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دﻟﮭﺎ ﻗﺮار داد.
 

mehran35

New member
- ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﮭﺎد را ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺰت و ھﯿﺒﺖ اﺳﻼم، و ﺻﺒﺮ را وﺳﯿﻠﮫ اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎداش ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮار داد. ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف را
ﺟﮭﺖ اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﮫ واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮد.
- ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ از ﺧﺸﻢ او در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، و دﺳﺘﮕﯿﺮی از ﺧﻮﯾﺸﺎن را ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ و ﺳﺒﺐ
ﻓﺰوﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻗﺪرت ﻗﺮار داد.
- ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗﺼﺎص را وﺳﯿﻠﮫ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ھﺎ و وﻓﺎی ﺑﮫ ﻧﺬر را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻐﻔﺮت و آﻣﺮزش ﻗﺮار داد.
- ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ وزن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ، و ﻧﮭﯽ از ﺷﺮاب ﺧﻮاری را ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از ﭘﻠﯿﺪی ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
- ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﺮھﯿﺰ از اﻓﺘﺮا و دﺷﻨﺎم را ﺑﺮای دور ﺷﺪن از ﻟﻌﻨﺖ واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮد و دزدی را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ راه ﻋﻔﺖ ﭘﻮﯾﻨﺪ.
- ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮک را ﺣﺮام ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺧﻼص طﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ، "ﭘﺲ ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ، ﺗﺮس از ﺧﺪا را ﭘﯿﺸﮫ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺟﺰ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ" و آن ﭼﮫ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎ آرﯾﺪ و ﺧﻮد را از آﻧﭽﮫ ﻧﮭﯽ ﮐﺮده ﺑﺎز دارﯾﺪ ﮐﮫ "ﺗﻨﮭﺎ داﻧﺎﯾﺎن از ﺧﺪا ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ."
اﺣﺘﺠﺎج طﺒﺮﺳﯽ، ج 1، ص 258
ﺣﻀﺮت ﻓﺎطﻤﮫ زھﺮا (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) در ﺟﻮاب ﺳﻠﻤﺎن ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ داﺷﺖ ﻓﺮﻣﻮد: "ای ﺳﻠﻤﺎن! ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﮫ
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ (ص) را ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ، ﺳﮫ روز اﺳﺖ ﮐﮫ ﻏﺬا ﻧﺨﻮرده اﯾﻢ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ (ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ اﻟﺴﻼم) از ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﺑﯽ ﻗﺮاری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺴﺘﮫ و ﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ ﺧﻮاب رﻓﺘﮫ اﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری را ﮐﮫ درب ﻣﻨﺰل ﻣﺮا ﮐﻮﺑﯿﺪه اﺳﺖ، رد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ".
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 43، ص 72
ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺑﺰرﮔﺎ! ﺑﮫ ﺣﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی و ﺑﮫ ﮔﺮﯾﮫ ھﺎی ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ در ﻓﺮاق ﻣﻦ، از ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻣﻦ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﯽ.
ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﺒﯽ، ص 53 ؛ ﮐﻮﮐﺐ اﻟﺪری، ج 1، ص 196
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ (ع) ﻓﺮﻣﻮد: ﻣﺎدرم ﻓﺎطﻤﮫ (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) را دﯾﺪم ﮐﮫ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﮫ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت و رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﺑﻮد، و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﮫ
ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش دﻋﺎ ﻧﮑﺮد، ﭘﺲ ﺑﮫ او ﻋﺮض
ﮐﺮدم: ﻣﺎدر، ﭼﺮا ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان دﻋﺎ ﮐﺮدی ﺑﺮای ﺧﻮدت دﻋﺎ ﻧﮑﺮدی؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: "ﭘﺴﺮم، اول ھﻤﺴﺎﯾﮫ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد و اھﻞ ﺧﺎﻧﮫ".
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 43، ص 81
ﺣﻀﺮت زھﺮا (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﻋﺎی روز ﺟﻤﻌﮫ از رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﮫ: در روز ﺟﻤﻌﮫ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﭘﺮﺳﯿﺪم: ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ ﮐﺪام ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: آن ﮔﺎه ﮐﮫ ﻧﺼﻒ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﻓﻖ
ﭘﻨﮭﺎن ﺷﻮد.
ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل، ج 7، ص 766
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﺮم ﺗﺮ و ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺗﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻣﮭﺮﺑﺎن و ﺑﺨﺸﻨﺪه اﻧﺪ.
دﻻﯾﻞ اﻻﻣﺎﻣﮫ طﺒﺮی، ص 7
اﮔﺮ روزه، زﺑﺎن و ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ و ﭘﺎی روزه دار را از ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻧﮑﻨﺪ، روزه را ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﭼﮫ ﮐﻨﺪ؟ (و ﺑﮫ ﭼﮫ
دردش ﻣﯽ ﺧﻮرد؟).
ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﯾﻞ، ج 7، ص 366
آن ﭼﮫ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ (ﺑﺪون ﺿﺮورت) ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ، و ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ آﻧﮭﺎ را ﻧﻨﮕﺮﻧﺪ.
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 37، ص69
ای رﺳﻮل ﺧﺪا، ﺳﻠﻤﺎن از ﺳﺎدﮔﯽ ﻟﺒﺎس ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮد، ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ را ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻣﻮد، ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻓﺮش ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﭘﻮﺳﺖ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ روزھﺎ ﺑﺮ روی آن ﺷﺘﺮﻣﺎن ﻋﻠﻒ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺷﺐ ھﺎ ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﻢ، و ﺑﺎﻟﺶ ﻣﺎ ﭼﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻟﯿﻒ ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 8، ص 303
آن ﻟﺤﻈﮫ ای ﮐﮫ زن در ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ، (و ﺑﮫ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد) ﺑﮫ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 43، ص 9
 

mehran35

New member
ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ: ای دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا، دﺳﺖ ھﺎﯾﺖ زﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﻮد را ﺑﮫ زﺣﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﺪاز، در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن ﻓﻀﮫ اﯾﺴﺘﺎده
اﺳﺖ، ﮐﺎر ﻣﻨﺰل را ﺑﮫ او واﮔﺬار! ﺣﻀﺮت زھﺮا (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) ﭘﺎﺳﺦ داد: "رﺳﻮل ﺧﺪا (ص) ﺑﮫ ﻣﻦ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎ
ﻓﻀﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ، ﯾﮏ روز او ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و روز دﯾﮕﺮ ﻣﻦ، دﯾﺮوز ﻧﻮﺑﺖ او ﺑﻮد و اﻣﺮوز ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ".
اﻟﺨﺮاﺋﺞ و اﻟﺠﺮاﺋﺢ ﻟﻘﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ راوﻧﺪی، ص 530
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﻓﺎطﻤﮫ (ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ اﻟﺴﻼم) در ﺗﻘﺴﯿﻢ وظﺎﯾﻒ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا (ص) راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ. ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: ﮐﺎرھﺎی داﺧﻞ
ﻣﻨﺰل را ﻓﺎطﻤﮫ (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) و ﮐﺎرھﺎی ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺰل را ﻋﻠﯽ (ع) اﻧﺠﺎم دھﺪ. ﭘﺲ ﺣﻀﺮت زھﺮا (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮد: "ﺟﺰ
ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم، زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮا از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮدان اﺳﺖ
ﺑﺎزداﺷﺖ".
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 43، ص 81
ﺣﻀﺮت زھﺮا (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) در ﻟﺤﻈﮫ ھﺎی واﭘﺴﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ، ﭘﺲ از وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ ﻓﺮﻣﻮد: "ای اﺳﻤﺎء! ﻋﻄﺮ ﻣﺮا ھﻤﺎن
ﻋﻄﺮی ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽ زﻧﻢ، و ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ در آن ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﮔﺰارم ﺑﯿﺎور و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﻢ ﺑﻨﺸﯿﻦ، ھﺮﮔﺎه وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﺪ ﻣﺮا از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﮐﻦ، اﮔﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﮐﮫ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﮔﺰارم، و اﮔﺮ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪم ﮐﺴﯽ را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﯽ (ع) ﺑﻔﺮﺳﺖ".
ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﮫ، ج 2، ص 122
ﺣﻀﺮت ﻓﺎطﻤﮫ (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) ﺑﮫ زن ﻣﺆﻣﻨﮫ ای ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺑﺤﺚ دﯾﻨﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﺮ زﻧﯽ ﻓﺎﺳﺪ و از دﺷﻤﻨﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ، ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻓﺮﻣﻮد: "ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﺎدی ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻏﻠﺒﮫ ﺗﻮ ﺑﺮ آن زن ﻣﻌﺎﻧﺪ، ﺑﯿﺶ از ﺷﺎدی ﺗﻮﺳﺖ، و اﻧﺪوه و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﯿﻄﺎن و دوﺳﺘﺎن
ﺷﯿﻄﺎن در اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آن زن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ".
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 2، ص 8
آن ﮔﺎه ﮐﮫ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺷﻮم، از ﮔﻨﺎھﮑﺎران اﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص) ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
اﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ، ج 10، ص 367.
اﮔﺮ ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و از آن ﭼﮫ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽ دارﯾﻢ دوری ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ، و اﻻ ھﺮﮔﺰ.
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 155 ،68
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اھﻞ ﺑﮭﺸﺘﻨﺪ، و ھﻤﮫ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ و دوﺳﺘﺎن دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ و دﺷﻤﻨﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و زﺑﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎ اھﻞ
ﺑﯿﺖ ﺷﺪه، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ از اواﻣﺮ ﻣﺎ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻮاھﯽ و ﻣﻮارد ﭘﺮھﯿﺰ را ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺸﻤﺮﻧﺪ، از ﺷﯿﻌﯿﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد، ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺟﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن در ﺑﮭﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد، وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎک ﺷﺪن از ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﻼھﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ھﺎ در دﻧﯿﺎ، ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﺷﺪاﺋﺪ
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ در طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﺟﮭﻨﻢ و ﭼﺸﯿﺪن ﻋﺬاب، ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دوﺳﺘﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن داده و
آﻧﺎن را ﺑﮫ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 68، ص 155
ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﻣﺪﯾﻨﮫ ﺧﺪﻣﺖ زھﺮا (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ: ﻣﺎدر ﭘﯿﺮی دارم ﮐﮫ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻤﺎز ﺳﺆاﻻﺗﯽ دارد و ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﺎز را از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ. ﺣﻀﺮت زھﺮا ﻓﺮﻣﻮد: ﺑﭙﺮس. و آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﯿﺪ. در اداﻣﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ آن زن
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ: ای دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ زﺣﻤﺖ اﻧﺪازم. ﺣﻀﺮت ﻓﺎطﻤﮫ (ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻼم) ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: "ﺑﺎز ھﻢ ﺑﯿﺎ و آن
ﭼﮫ ﺳﺆال داری ﺑﭙﺮس، آﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را روزی اﺟﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎم ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪ ھﺰار دﯾﻨﺎر طﻼ ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮد،
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای او دﺷﻮار اﺳﺖ؟" ﮔﻔﺖ: ﺧﯿﺮ. ﺣﻀﺮت اداﻣﮫ دادﻧﺪ: "ﻣﻦ ھﺮ ﻣﺴﺄﻟﮫ ای را ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﻢ، ﺑﯿﺶ از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و ﻋﺮش
ﮔﻮھﺮ و ﻟﺆﻟﺆ ﭘﺎداش ﻣﯽ ﮔﯿﺮم، ﭘﺲ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ."
ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ج 2، ص 3
 

mohana

Well-known member
b3z4e6alfmwbwrwwwjw0.jpg
 
آخرین ویرایش:

mohana

Well-known member
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند:

خیارکم الینکم مناکبة و اکرمهم لنسائهم

بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.(دلال الامامه و کنزالعمال ، ج‌ 7، ص225)​..................................​t3bk38l25c7jk33je9j.jpg

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺭﺍ ﺟﻮﺭ ﺩﮔﺮ ﻣﯽ ﺯﺩ ﺭﻗﻢ

ﺩﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﺮﺧﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ...
 

najma

New member
نزدیک ترین حالت زن به خدا زمانی است که او ، خود را از نامحرمی می پوشاند .
حضرت زهرا (س)
 

parand

Well-known member
احادیث حضرت علی (ع)

سلام دوستان
این تایپیک مخصوص سخنان ارزشمند حضرت علی (ع) هست. امیدوارم همگی پیرو واقعی حضرت علی باشیم...
 

parand

Well-known member
قال على (علیه السلام )
یا کُمَیْلُ! قُلْ عِنْدَ کُلِّ شِدَّة «لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ» و قُلْ عِنْدَ کُلِّ نِعْمَة «اَلْحَمْدُلِلّهِ» تُزْدَدْ مِنْها، وَ اِذا اَبْطَأَتِ الاَْرْزاقُ عَلَیْکَ «فَاسْتَغْفِرِ اللهَ» یُوَسَّعُ عَلَیْکَ فیها
(بحار ال، جلد ۷۴، صفحه۲۷۰ )

ا
ى کمیل : در مواجهه با هر مشکلى بگو : لا حول و لا قوّة الاّ بالله خداوند کفایت آن مشکل را مى کند و هرگاه نعمتى به تو رسید بگو : الحمدلله تا سبب فزونى نعمت گردد ، و هرگاه روزى تو به تأخیر افتاد ، استغفار کن که باعث گشایش روزى است !

گفتن سه ذکر فوق ، در سه زمان مخصوصى که در روایت آمده است ، آثار مهمّى دارد ؛ ولى آنچه که مهمّ است توجّه به این نکته که : «ذکر، فقط لقلقه زبان نیست» بنابراین ، اگر به مفهوم این ذکرهاى جالب ، توجّه نکنیم و پیام آن ها را در جامعه پیاده نکنیم ، آن آثار را نخواهد داشت. معناى ذکر (لا حول و لاقوّة الا بالله) این است که تمام قدرت ها به دست خداست و حلاّل همه مشکلات اوست و هر چه هست از ناحیه اوست . اگر این معنى را باور کنیم و در نتیجه با تمام وجود به در خانه او برویم و ایمانمان به این مفاهیم قوى شود ، یعنى حالتى شبیه حالت غریق در دریا پیدا کنیم ، که جز قدرت خداوند به هیچ چیز دیگر فکر نکنیم ، خداوند در مشکلات ما را کفایت خواهد کرد.پیام ذکر (الحمدلله) این است که با رسیدن به نعمتى مغرور نشویم و حقیقتاً نعمت را از جانب او بدانیم ، از آن سوء استفاده نکنیم ، بخل نورزیم ، در این صورت نه تنها نعمت باقى مى ماند ، بلکه فزونى مى یابد. و ذکر سوم (استغفراللّه) نیز چنین است . معناى استغفار این است که دیگر به سراغ گناه نرویم ؛ زیرا یکى از عوامل معضلات اقتصادى در جامعه گناهان است ، جامعه گناهکار جامعه فقیرى نیز خواهد بود البتّه بروز این مشکلات به هنگام گناه ، زنگ بیدارباشى است براى مؤمنان . با این بینش ، بروز مشکلات فوق خود نعمت است ، بدین جهت خداوند کفّار را به حال خود رها کرده و براى بیدارى آن ها زنگ بیدارباش نمى زند ، تا در گناهان خویش غرق شوند .
 

ZOT

New member
سلام
بچه ها اگر حدیثی داشتید از امامان بزرگوار و حضرت رسول (ص) تا حد امکان با ذکر منبع اینجا بنویسید تا همه استفاده کنند.
:riz304:
بچه ها لطفا اسپم :78:
 
آخرین ویرایش:

ZOT

New member
امام صادق(ع):

کسیکه با اذان و اقامه نماز بخواند دو صف از فرشتگان پشت سر او نماز می خوانند. و کسیکه با اقامه و بدون اذان نماز بخواند یک صف از فرشتگان پشت سر او نماز می خوانند.
راوی می گوید عرض کردم: طول هر صف چقدر است: فرمودند کوتاه ترین آن از شرق تا غرب و طولانی ترین آن از زمین تا آسمان

(ثواب الاعمال، ص ۵۴)
 

AWWA

New member
امام صادق(ع):

کسیکه با اذان و اقامه نماز بخواند دو صف از فرشتگان پشت سر او نماز می خوانند. و کسیکه با اقامه و بدون اذان نماز بخواند یک صف از فرشتگان پشت سر او نماز می خوانند.
راوی می گوید عرض کردم: طول هر صف چقدر است: فرمودند کوتاه ترین آن از شرق تا غرب و طولانی ترین آن از زمین تا آسمان

(ثواب الاعمال، ص ۵۴)

این حدیث منو یاد یکی از خاطره های بچگیم انداخت. کوچیک که بودم از وقتی که این حدیثو شنیده بودم هیچوقت جایی نماز نمیخوندم که پشت سرم دیوار باشه......میترسیدم فرشته ها جاشون تنگ بشه:))
مسلمان آیینه مسلمان است، وقتی چیزی در او دید باید برطرف نماید.(پیامبر اکرم ص)
 

ZOT

New member
امام رضا علیه السلام فرمود:

مردم به انجام روزه امر شده ‏اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.

وسائل الشیعه، ج 4 ص 4 ح 5 علل الشرایع، ص 10
 

ZOT

New member
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

روزه گرفتن در گرما، جهاد است.


بحار ال، ج 96، ص 257
 

ZOT

New member
حضرت زهرا علیها السلام فرمود:

روزه‏دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزه‏اش به چه كارش خواهد آمد.


بحار، ج 93 ص 295
 

ZOT

New member
رسول خدا فرمود خداى تعالى فرموده است:

روزه براى من است و من پاداش آن را مى‏ دهم.


وسائل الشیعه ج 7 ص 294، ح 15 و 16 ; 27 و 30
 

ZOT

New member
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:

كسى كه روزه او را از غذاهاى مورد علاقه‏ اش باز دارد برخداست كه به او از غذاهاى بهشتى بخورانند و از شرابهاى بهشتى به او بنوشاند.


بحار ال ج 93 ص 331
 
بالا