آموزش خرک حلقه در ژیمناستیک

mersada0

New member
jalcjuwc7wo59m1rr570.jpg


ارزشيابي برنامه هاي خرک حلقه

خرک حلقه معمولاً بوسيله يک مهار فلزي به زمين به طور محکم بسته ميشود
اجرای حرکات مختلف چرخشي و پاندولي در وضعيتهاي مختلف روي يک دسته خرک و در تمامي سطح خرک از اجزاي تشکيل دهنده يک برنامه در اين وسيله ميباشد
حرکات خرک حلقه بايستي دقيقاً تابي بوده و بدون کوچکترين وقفه اجرا شود
گروههای حرکتی خرک حلقه شامل:

۱-تابهای يک پا و لنگی ها

۲-جفتی يا توماسها باويا بدون اسپنيدل و بالانس

۳-انتقال ازيک سرخرک حلقه به سر ديگر خرک حلقه بطور عرضی يا طولی

۴-تابهای kehr .wende swing

5-پرشهاموارد زير نمونه هايي از جرائم ميباشند که ممکن است از يک ژيمناستیک کار در هنگام اجراي برنامه خرک حلقه کسر نمايند

١- اگر حرکتها به صورت ناهمگون وناجور برروی خرک اجراگردد از۱/۰ تا ۳/۰ کسر امتياز دارد
٢- شروع برنامه به صورت پاهای جدا ازهم از۱/۰ تا ۳/۰ کسر امتياز دارد
٣-اگر ژيمناستی دامنه حرکتی ضعيف ونامناسب جفتی يا توماسها در طول کل برنامه داشته باشداز ۱/۰تا ۳/۰

جریمه دارد.
 
بالا