آموزش ترجمه متون تخصصی

sanaz alizadeh

New member
سلام به همگی...

دوستان در جریانید ک قراره با همکاری هم به صورت گروهی کتابی رو ترجمه کنیم ....تاپیکش هست ،دوستانی ک عضوش شدند میدونند منظورم چیه


ترجمه گروهی کتاب و e-book


در رابطه با اون تاپیک ،اینجا رو گذاشتیم مکانی برای ارائه تجربه های دوستانی ک خودشون مترجمندو کار بلد،

پس هر کس تکنیکی از ترجمه میدونه یا حتی سایتی اموزشی میدونه خوشحال میشیم بیاد اینجا در اختیار دوستان قرار بده ....


 

Hamidvet

New member
مرسی بابت راه اندازی این صفحه ...

سایت و مطلب که زیاد و فراوونه :smilies-azardl (181
 

مجید دیجی

مدیر بخش
از بابت تشکیل این قسمت خیلی ممنونم امیدوارم موفق و پیروز باشید:thanks::thanks::thanks:
 

مجید دیجی

مدیر بخش
مطالبی که تو این بخش می ذارم نکات کاربردی برای ترجمه متون انگلیسیه که عینا از فن ترجمه ای که رفتم نقل می کنم. هم به درد ترجمه می خوره و هم برای کنکور ارشد و امتحاناتی مثل تافل و آیلتس خیلی کمک می کنه.


اساس این فن دستور گشتاری transformational grammer می باشد و مخترع آن پروفسور Noam Chamskey است.

گشتار مجموعه قواعدی است که روی زیر ساخت* اثر می کند و فرم آن را تغییر می دهد و به روساخت** تبدیل می کند.

4 دسته گشتار وجود دارد: حذف، درج، جابجایی و جایگزینی

در این آموزش ابتدا واژه گزینی مناسب از طریق تشخیص نوع صحیح کلمه و تبدیل جملات روساخت انگلیسی به جملات زیرساخت فارسی آموزش داده می شود و سپس ویرایش این جملات به جملات روساخت و مناسب فارسی مورد بحث قرار می گیرد.

* زیر ساخت جملاتی است که از ذهن انسان می گذرد و زیبا نیستند.
** روساخت جملاتی است که به زبان می آوریم و ویرایش شده و زیبا هستند.
بر اساس دستور سنتی فرمول جمله عبارتست از:

adv of time (قید زمان) + adv of place (قید مکان) + adv of manner (قید حالت) + obj (مفعول) + verb (فعل) + sub (فاعل)

sub, obj, adv of manner, adv of place, adv of time همگی اسم (noun) هستند. بنابراین بیش از 80 درصد جمله اسم است و ما در دستور گشتاری با دو نوع کلمه (اسم و فعل) کار می کنیم.

noun modifiers وابسته های (توصیف کنندگان) اسم هستند که عبارتند از pre modifiers که توصیف کنندگان قبل از اسم و post modifiers که توصیف کنندگان پس از اسم می باشند.

NP (Noun Phrase) = pre modifiers + N + post modifiers

noun modifiers به 5 دسته تقسیم می شوند. این 5 دسته M5, M4, M3, M2, M1 هستند که هر کدام قواعد خاص خود را دارند و به تدریج در این تاپیک آموزش داده می شوند.

در انگلیسی M3, M2, M1 قبل از اسم و M4 و M5 بعد از اسم می آیند. اما در ترجمه M1ها قبل از اسم و بقیه پس از اسم قرار می گیرند.


منبع : آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی1

- - - Updated - - -

قسمت 2

1- articles (حروف تعریف)
2- demonstrative adj (صفات اشاره)
3- quantifiers (کمیت نماها)
4- superlative adj (صفات عالی)

articles (حروف تعریف)

a, an: (حرف تعریف نا- ادات نکره ساز)

a و an در فارسی ادات نکره ساز ترجمه می شوند.

- اولین ترجمه "ی" نکره است:

She has a book
او کتابی دارد

I saw a man
مردی را دیدم

- دومین نکره ساز "یک" نکره است:

A teacher should be active
یک معلم باید فعال باشد (منظور همه معلمان است > حالت کلیت)

A student must study hard
یک دانشجو باید سخت مطالعه کند

- سومین حالت نکره ساز "تهی" است که حالت کلیت است و در فارسی به آن اسم جنس می گویند.

A teacher should be active
معلم باید فعال باشد

A student must study hard
دانشجو باید سخت مطالعه کند

- در عامیانه "یه+ی،ـه" به کار برده می شود. (یه پرتقالایی آورده بودن، یه بلایی سرت میارم، یه مرده اومده بود)

- در برخی مواقع می توان از "نوعی" و "یکی از" استفاده کرد. (این ترجمه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و باید با احتیاط به کار برده شود)

It is recommended to use a metal
توصیه می شود از نوعی فلز استفاده کنیم

a most beautiful girl
یکی از زیباترین دختران

* ترتیب موارد ذکر شده در ترجمه مهم است. اگر "ی" جواب نداد "یک" نکره و سپس "تهی" را استفاده می کنیم.

* بسته به جمله، ترجمه مناسب را انتخاب می کنیم.

We need a teacher: ی

A teacher must be active in the class: یک نکره یا تهی

** مزبور فقط در مورد انسان به کار می رود.

the: (حرف تعریف - ادات معرفه ساز)

- در فارسی حرف تعریف نداریم. the نیز از ادات معرفه ساز است پس در فارسی "تهی" ترجمه می شود.

A teachr should be active in the class
معلم باید در فعال باشد

- دومین معرفه ساز در فارسی صفات اشاره "این" و "آن" هستند.

A man was standing out of door. the man came in the room
مردی بیرون در ایستاده بود. آن مرد وارد اتاق شد

- در عامیانه "ـه" معرفه ساز است. (کتابه خوب بود)

- سایر معرفه سازها عبارتند از: مذکور، مزبور، یاد شده، مورد نظر، فوق الذکر، فوق، نامبرده

Ali handed me a book yesterday. The book is on the table
علی دیروز کتابی به من داد. کتاب مذکور روی میز است
zrnots آفلاین است

this, that, these, those : 4603
Demonstrative adjectives (صفات اشاره)


this, that, these, those:

- ترجمه this "این" و ترجمه that "آن" است.

- these و those صفات اشاره جمع هستند و با اسم جمع می آیند ولی مفرد ( "این" و "آن" ) ترجمه می شوند.

These books
این کتابها

Those houses
آن خانه ها

- هنگامی که these و those ضمیر باشند "اینها" و "آنها" ترجمه می شوند.

These are nice
اینها خوب هستند

- هنگامی که اشاره فیزیکی منظور نباشد معرفه ساز قلمداد می شوند و به جای این و آن از "مذکور، مزبور، یاد شده، مورد نظر، فوق الذکر، فوق، نامبرده" استفاده می شود.

- - - Updated - - -

قسمت 3

such, such a, such an:

- ترجمه such a ,such و such an عبارتست از: چنین، یک چنین، اینچنین، چنان، آنچنان

such a boy
چنین پسری، یک چنین پسری، این چنین پسری

such books
چنین کتابهایی، یک چنین کتابهایی، این چنین کتابهایی

such an intresting book
یک چنین کتاب جالبی، اینچنین کتاب جالبی

such acid
چنین اسیدی، اینچنین اسیدی

such an apple
یک چنین سیبی

* یک در یک چنین یک نکره است و هم با جمع می آید و هم با مفرد.

the very هم جزو صفات اشاره است ولی بعداً به آن اشاره خواهیم کرد.

- - - Updated - - -

قسمت 4 :

Quantifiers (کمیت نماها)

کمیت نماها متشکل از کمیت نماهای ساده (simple)، مرکب (compound) و عددی (numerals) هستند.

simple quantifiers: some, any, many, much, several, both, each, every, either, neither, more, no, all, less, most, fewer, few, little

some:

- some هنگامی که با اسم قابل شمارش مفرد بیاید کمیت نما نیست بلکه نکره ساز است و ترجمه آن "ی" نکره است.

کتابی some book

گره ای some node

شخصی، فردی some body

شخصی، کسی someone

چیزی something

سیم سفیدی some white wire

زمانی some time

Some pin should be inserted on the silander
پینی باید در سیلندر تعبیه شود

Some wire should be disconnected
سیمی باید قطع شود

I come to see you some day
روزی به دیدنت می آیم

- اگر ی نکره جواب نداد ترجمه دومش "نوعی" است.

نوعی پین some pin

- هنگامی که با اسم قابل شمارش جمع بیاید کمیت نماست و به معنی "چند" ، "تعدادی" ، "برخی" (از) و "بعضی" (از) است.

برخی اوقات sometimes

Some books are expensive
برخی از کتابها گران هستند
چند تا از کتابها گرانند (عامیانه)


Some files are on the table
تعدادی پرونده روی میز است

Some files lack the initial document
برخی از پرونده ها فاقد مدارک اولیه هستند

Some pins are made of metal
بعضی از پین ها از فلز ساخته شده اند

- چنانچه با اسم غیر قابل شمارش بیاید به معنی "مقداری" است.

مقداری آب some water

مقداری شکر some sugar

- اگر some قبل از عدد بیاید قید است و ترجمه اش "حدود" است.

حدود 500 کتاب some 500 books
 

مجید دیجی

مدیر بخش
قسمت 6

many, several, both:

-اmany به معنای "تعداد زیادی" (از)، "بسیاری" (از)، "متعددی"، "زیادی" و "عدیده ای" است و در عامیانه "خیلی" ترجمه می شود.


Many books are expensive
بسیاری از کتابها گرانند

Many students are lazy
بسیاری از دانشجویان تنبل اند

Are there many books on the table?a
آیا تعداد زیادی کتاب روی میز وجود دارد؟


- several به معنی "چند"، "تعدادی" (از) و "چندین" است. (چندین از نظر برخی از ویراستاران نادرست است و بهتر است استفاده نشود)


Several books are on the table
تعدادی کتاب روی میز است

Several students are lazy
تعدادی از دانشجویان تنبل اند


- both به معنی "هر دو" است.Both books are useful
هر دو کتاب مفید هستند

Both students are lazy
هر دو دانشجو تنبل هستند


نکته: اسم بعد از این سه کمیت نما قابل شمارش جمع و فعل آنها جمع است.

__________________
قسمت 7
each, every, either, neither:

-اeach و every به معنای "هر" و "هر یک از" هستند. every گاهی معنی "همه" نیز می دهد.


Each book is ...d
هر کتابی، هر یک از کتابها

Every room is ...a
هر اتاقی، هر یک از اتاقها، همه اتاقها


نکته: کمیت نما تعیین می کند اسم بعد بصورت مفرد یا جمع بیاید. در فارسی نیز همینگونه است بنابراین در ترجمه به کمیت نمای فارسی توجه می کنیم. "هر یک از" کمیت نمای فارسی است و اسم بعد از آن باید جمع باشد. پس با اینکه room مفرد است، در ترجمه بعد از "هر یک از" می نویسیم "اتاقها".

-اeither به معنی "هر یک از (این، آن) دو" است.


Either way is possible
هر یک از این دو راه / هر یک از دو راه عملی است


نکته: تفاوت بین either و each/every این است که در either منظور یکی از دو مورد است اما each/every یکی از چندین مورد است.


-اneither به معنی "هیچ یک از (این، آن) دو" است و فعل جمله بصورت منفی ترجمه می شود.


You can go neither way
هیچ یک از این دو راه / هیچ یک از دو راه را نمی توانی بروی


نکته: اسم بعد از این چهار کمیت نما که به e-quantifiers معروفند قابل شمارش مفرد و فعل آنها نیز مفرد است.

نکته:

- چنانچه بعد از کمیت نماهای ساده of بیاید حتماً پس از آن یک معرفه ساز (غالباً the) می آید. این the سمبلیک است و به جای آن ممکن است صفات ملکی، these، those و ... قرار بگيرد. اسم نیز همواره به صورت جمع می آید.

- کمیت نماهایی که محدودیت اسم دارند (مانند both ،several ،many ،e-quantifiers و ...) هر گاه با of همراه شوند the سمبلیک می گیرند و اسم بعد از the بصورت جمع می آید اما فعل با کمیت نما مطابقت می کند.

- ترجمه کمیت نما با of و بدون of هیچ تفاوتی ندارد.


every student is ... ----->every of the students is ...a

many books are ... ----->many of the books are ...a

both books are ... -----> both of the books are ...a

one book is ... -----> one of the books is ...a

two students are ... -----> two of the students are ...a

several bags are ... -----> several of the bags are ...a
----------------------------
قسمت 8
no:

ا- no به معنای "هیچ" و "تهی" است و فعل جمله به صورت منفی ترجمه می شود.


No book is ...d
هیچ کتابی ... نیست

No books are ...d
هیچ کتابی ... نیست

No water is ...d
هیچ آبی ... نیست


No oil is in the pipe.a
هیچ روغنی / روغنی در لوله وجود ندارد.


The teacher asks a question in the class on no Monday.a
معلم در در هیچ دوشنبه ای سوالی نمی پرسد.

نکته: no محدودیت اسم ندارد (کمیت نماهایی که محدودیت اسم ندارند فعلشان با اسم مطابقت می کند).

نکته: پس از no اسم قابل شمارش مفرد و جمع از لحاظ معنایی تفاوتی با یکدیگر ندارند.

No birds are on the tree = No bird is on the tree


نکته: پس از of ،no نمی آید و no of نداریم.
--------------------------------------------------
قسمت 9
all:

ا- all به معنای "همه" ، "تمام" و "کل" است.
You should study all the book.d
شما باید همه / تمام / کل کتاب را بخوانید.

You should study all the books.d
شما باید همه / تمام / کل کتاب ها را بخوانید.

All the water is polluted.a
همه / تمام / کل آب آلوده است.

You should clean all the house.a
تو باید همه / تمام / کل خانه را تمیز کنی.

نکته: all محدودیت اسم ندارد. کمیت نماهایی که محدودیت اسم ندارند با of هم محدودیت اسم ندارند و فعلشان با اسم مطابقت می کند.


All of the book is ...a
همه / تمام / کل کتاب ... است.


All of the books are ...a
همه / تمام / کل کتاب ها ... هستند.

All of the water is ...a
کل / تمام / همه آب ... است.
منبع : آموزش نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی1
 

مجید دیجی

مدیر بخش
قسمت 10
more:

ا- more یا قید تفضیلی ساز برای صفت است که در این صورت با صفت بعد از آن "صفت + تر" ترجمه می شود یا کمیت نما است که به معنای "تعداد بیشتری" است.


more beautiful girls
a(more: M1)s تعداد بیشتری دختر زیبا
a(more:adv)a دختران زیباتر

* هر دو ترجمه صحیح است و جهت رفع ابهام باید با توجه به جمله ترجمه مناسب را به کار ببریم. چنانچه صحبت از تعداد بود، تعداد بیشتری را به کار می بریم.


more corrugated pins
a(more: M1)s تعداد بیشتری پین آجدار
a(more:adv)a پین های آجدارتر

more important rules
a(more: M1)s تعداد بیشتری قاعده مهم
a(more:adv)a قواعد مهم تر


* اگر صحبت از اهمیت قواعد بود "قواعد مهم تر" و چنانچه بحث بر سر تعداد قواعد بود "تعداد بیشتری قاعده مهم" را به کار می بریم.

نکته: more تنها زمانی می تواند کمیت نما باشد که اسم آن قابل شمارش جمع یا غیر قابل شمارش باشد. زمانی که اسمم مفرد است دیگر معنای تعداد بیشتری نمی دهد.


the more difficult exercise
a(more:adv)a تمرین سخت تری


نکته: چنانچه صفت پس از more تک هجایی باشد more قید تفضیلی ساز نیست و نمی توان آن را "صفت + تر" ترجمه کرد. صفات تک هجایی با er تقضیلی می شوند.


more strong columns
a(more: M1)s تعداد بیشتری ستون قوی

more bright colors
a(more: M1)s تعداد بیشتری رنگ روشن

the more interesting novel
a(more:adv)a رمان جالب تری

more practical techniques
a(more: M1)s تعداد بیشتری تکنیک کاربردی
a(more:adv)a فنون / تکنیکهای کاربردی تر

more broad domains
a(more: M1)s تعداد بیشتری حوزه گسترده

the more expensive cars
a(more: M1)s تعداد بیشتری ماشین گرانقیمت
a(more:adv)a ماشین های گرانتری

more purified gold
a(more: M1)sمقدار بیشتری طلای ناب
a(more:adv)a طلای خالص تر


* تمام فلزات و عناصر شیمیایی غیر قابل شمارش اند. بنابراین more اینجا کمیت نما نیز هست.


more contaminated water
a(more: M1)sمقدار بیشتری آب آلوده
a(more:adv)a آب آلوده تر

more narrow rods
a(more: M1)s تعداد بیشتری میله باریک
a(more:adv)a میله های باریک تر

more dirty managers
a(more: M1)s تعداد بیشتری مدیر فاسد
a(more:adv)a مدیران فاسدتر

more bitter memories
a(more: M1)s تعداد بیشتری خاطره تلخ
a(more:adv)a
 
بالا