نتایح جستجو

  1. O

    آموزش گرامر

    آموزش حال استمراری و حال ساده زبان انگلیسی Present continuous and present simple (1) (I am doing and I do) مقایسه بین حال ساده و حال استمراری : حال استمراری : از حال استمراری برای چیزی که در حال گفتن جمله اتفاق می افتد استفاده می شود. این کار هنوز تمام نشده است. Present continuous (I am...
  2. O

    آموزش کشت و پرورش قارچ در خانه

بالا