محمود ژنتیک

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1391
رشته تحصیلی
ژنتیک
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
ژنتیک
بالا