مبینی

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1387
رشته تحصیلی
مهندسی علوم وصنایع غذایی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
بهداشت وایمنی موادغدایی
بالا