عابدینی

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1391
رشته تحصیلی
زیست سلولی و مولکولی -ژنتیک
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
ژنتیک پزشکی
بالا