حنانه60

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1390
رشته تحصیلی
بیوشیمی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
بیوشیمی بالینی
بالا