بوردا

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1398
رشته تحصیلی
پرستاری
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
تکنولوژی گردش خون و پرستاری ویژه

دنبال کنندگان

بالا