المیرا.ب

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1388
رشته تحصیلی
زیست شناسی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
هماتولوژی
بالا