فراخوان جهت انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه

اساتید و گروه های آموزشی دانشگاه های کشور از طریق اینجا می توانند برای انجام ایده ها و طرح حای پژوهشی خود فراخوان بدهند.
بالا