سلام دوستان کسی درمورد رشته ی دکتری فراورده های بیولوژیک که تاچندسال پیش درانستیتو پاستور ارائه میشد اطلاعی داره؟
اینکه هنوز پذیرش دارند یا نه و سرفصل دروسش؟