فقط پارتی داشته باش مدرک نداشته باش....اما شرطی یرای معدل جز یک آزمون دانشگاه علوم پزشکی من ندیدم (حداقل 12 )